energy

English Definition: 
the ability to do something, for example produce heat and light, or to be active, or to make machines work
English Audio: 
isiXhosa Definition: 
Amandla kukukwazi ukwenza into umz. ukuvelisa ubushushu okanye ukukhanya
IsiXhosa Word: 
amandla

There is currently no content classified with this term.